Quan hệ cổ đông

Chỉ số an toàn tài chính

-
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 30.06.2022

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 30.06.2022

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 30.06.2022: VCI-BC TY LE ATTC 30.06 2022.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính tại ngày 31.12.2021

Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính tại ngày 31.12.2021

VCI-BC TY LE ATTC 31.12. 2021.pdf Powered by Froala Editor