THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13-03-2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

News Thumbnail

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN