Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

-
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2021

20220120-VCI_BCTC QUI 04.2021.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2021

VCI_BCTC_Quy3.2021.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.pdf
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2021.pdf
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2021 20-04-2021
Báo cáo tài chính Năm 2020

Báo cáo tài chính Năm 2020

Báo cáo tài chính Năm 2020 25-03-2021