Trung tâm phân tích
Quay lại

VIB [MUA +24,0%] - Cho vay bán lẻ tăng bù đắp cho tăng trưởng tín dụng giảm - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 0,9% lên 32.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. 

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS  2022-2026 tăng 5,8%, được bù đắp một phần bởi (2) điều chỉnh giảm P/B mục tiêu của chúng tôi từ 1,60 lần còn 1,55 lần và (3) tăng chi phí trên vốn chủ sở hữu của chúng tôi từ 12,5% lên 13,0%. 

Dự báo lợi nhuận cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) tổng LN trước dự phòng (PPOP) tăng 3,6% và (3) tổng chi phí dự phòng giảm 6,3% do chúng tôi điều chỉnh giảm tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2022-2024 từ 17,9% còn 16,3%. 

Powered by Froala Editor