Trung tâm phân tích
Quay lại

VCB - GIỮ - Mục tiêu cải thiện chất lượng tài sản ảnh hưởng lợi nhuận - Cập nhật

Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu cho VCB xuống 25.500 đồng (cao hơn 5% so với giá hiện tại), giảm so với giá mục tiêu 30.000 đồng theo báo cáo cập nhật trước đây. Theo báo cáo của VCB, trong 6 tháng đầu năm lợi nhuận ngân hàng giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi các lĩnh vực kinh doanh chính vẫn ổn định thì chi phí dự phòng tăng đáng kể.