Trung tâm phân tích
Quay lại

STB [MUA +47,2%] - NIM sẽ chuẩn hóa trở lại từ quý 3/2022 - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 3,4% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) xuống 37.100 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị MUA.  

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc tăng chi phí vốn chủ sở hữu của chúng tôi từ 12,5% lên 13,0%, được bù đắp một phần bởi mức tăng tổng cộng 1,2% trong dự báo LNST giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh giảm P/B mục tiêu cho STB từ 1,5 lần xuống 1,45 lần. 

- Chúng tôi tăng dự phóng LNST năm 2022 thêm 3,6% lên 5,0 nghìn tỷ đồng (+45,9% YoY) chủ yếu nhờ (1) tổng thu nhập phí thuần (NFI) thuần tăng 4,2% khi chúng tôi nâng dự báo thu nhập từ phí hoa hồng bancasurrance, (2) lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 18,2% và (3) tăng dự báo của chúng tôi đối với thu nhập ròng khác từ 725 tỷ đồng lên 2,7 nghìn tỷ đồng. Những mức tăng dự báo này bị ảnh hưởng một phần bởi dự phóng thu nhập từ lãi (NII) giảm 1,6% và chi phí dự phòng tăng 29,1% - mức tăng chủ yếu tập trung cho trích lập dự phòng VAMC.

Powered by Froala Editor