Trung tâm phân tích
Quay lại

SBT - MUA - Hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh - Báo cáo chi tiết

Hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh: Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho CTCP Bourbon Tây Ninh (HSX: SBT), một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 14.200 đồng/cổ phiếu, ...