Trung tâm phân tích
Quay lại

PVI - MUA - Duy trì giá mục tiêu, khuyến nghị MUA với mức định giá hấp dẫn - Cập nhật

PVI hiện đang được giao dịch ở mức P/B rất hấp dẫn là 0,8x, thấp hơn nhiều so với mức 1,3x của trung bình ngành trong khu vực và 1,9x của các công ty bảo hiểm trong nước vốn chịu tác động mạnh từ kết quả định giá cao của BVH.