Trung tâm phân tích
Quay lại

HPG - MUA - Thăm DN

Chúng tôi dự phóng HPG đạt khoảng 12.981 tỷ doanh thu và 1.380 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm 2010, tương ứng tăng 59,8% về doanh thu và 8,5% về thu nhập so với năm trước. Chúng tôi cũng giả định lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn vào tháng 11/2010 sẽ được thực hiện, nâng vốn điều lệ của HPG tại thời điểm cuối năm 2010 tăng thêm 300 tỷ đồng lên 3.245,5 tỷ.