Trung tâm phân tích
Quay lại

GVR - Kế hoạch lợi nhuận đi ngang YoY trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng - Báo cáo ĐHCĐ

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đã tổ chức ĐHCĐ tại TP. HCM vào ngày 17/06/2022. 

- Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của GVR với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) là 29,7 nghìn tỷ đồng (+4,8% YoY) và LNST là 5,3 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY), tương ứng 92% và 84% dự báo cả năm của chúng tôi. 

- Chúng tôi cho rằng sự chênh lệch giữa dự báo LNST năm 2022 của chúng tôi và kế hoạch của GVR là do dự báo cao hơn của chúng tôi cho (1) lợi nhuận đóng góp của mảng cao su - mà chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 7% YoY trong năm 2022 so với kế hoạch lợi nhuận không đổi YoY của GVR - và (2) thu nhập tài chính từ việc thoái vốn theo kế hoạch của GVR là 500 tỷ - 600 tỷ đồng so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 841 tỷ đồng vào năm 2022. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với các dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 


Powered by Froala Editor