Trung tâm phân tích
Quay lại

DPM - KHÔNG KN - Cổ đông DPM đồng ý mua DCM - Cập nhật ĐHCĐ

Đại hội đồng cổ đông của DPM đã thông qua kế hoạch mua 51% vốn chủ sở hữu Nhà máy đạm Cà Mau ( còn gọi là “dự án Cà Mau”) với tỷ lệ đồng ý là 88,8%. Như vậy, DPM sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất và kinh doanh urea hạt trong và hạt đục lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.