Trung tâm phân tích
Quay lại

DHC [MUA +62,6%] - Dự báo lợi nhuận phục hồi; định giá hấp dẫn - Cập nhật

- Chúng tôi giảm 22% giá mục tiêu cho CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) do (1) giảm 12% dự báo tổng LNST 2022-2025 và (2) tăng 1 điểm % trong giả định phần bù rủi ro vốn. Tuy nhiên, chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN thành MUA do giá cổ phiếu của DHC đã giảm 42% trong 3 tháng qua. 

- Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận là do giảm giả định chênh lệch giá và sản lượng bán vì chúng tôi có quan điểm thận trọng hơn đối với nhu cầu giấy bao bì trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi dự báo mức thay đổi tổng sản lượng bán là -5% YoY trong năm 2022 và 2% YoY trong năm 2023. 

- Tuy nhiên, áp lực từ chênh lệch giá thấp trong ngắn hạn đang giảm dần, hỗ trợ cho đà phục hồi lợi nhuận từ HĐKD. Chúng tôi dự báo LNST sẽ tăng 19% QoQ trong quý 4/2022 và 23% YoY trong cả năm 2023.

Powered by Froala Editor