Trung tâm phân tích
Quay lại

BCI - THÊM VÀO - Thận trọng luôn có giá trị - Cập nhật

BCI tiếp tục nằm trong danh sách các công ty bất động sản chúng tôi khuyến nghị. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu BCI với giá mục tiêu tính theo phương pháp NAV là 27.000 đồng, tỷ lệ tăng giá là 16,9% mặc dù cổ phiếu này đã tăng 50% kể từ khi chúng tôi ra báo cáo cập nhật gần nhất vào tháng 11/2011.