Trung tâm phân tích
Quay lại

BBC - BÁN - Thăm DN

Chúng tôi cho rằng sẽ là một thách thức lớn cho BBC để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2010 với những kết quả đáng thất vọng trong liên tiếp Q1 và Q2 2010. Chúng tôi ước tính LNST của BBC có thể đạt mức 38,3 tỷ đồng (giả định công ty không hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán trong năm 2010), tương đương với EPS 2.485 và P/E 12,5x (tại giá 19/7/2010 31.000/cổ phiếu).