Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-08-2015 - Tiếp tục giảm điểm do CP dầu khí và NH-TT123-VSH-PPC-HSG-PNJ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nếu hai chỉ số hồi phục trong phiên giao dịch 21/08/2015 thì điểm đáy ngắn hạn có thể sẽ được xác lập ở vùng giá hiện tại. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là dòng tiền không có hiện tượng bán tháo và vẫn có sự phân hóa khá rõ nét cho thấy điểm cân bằng ở từng cổ phiếu đang xác lập.