Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-11-2013 - ETF bán vào phiên ATC, VNI giảm – Cán cân thương mại tháng mười – KQLN Quý 3 của BCI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi vẫn đánh giá xu hướng ngắn hạn ở mức TRUNG TÍNH và khuyến nghị các nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong thời điểm này.