Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-08-2015 - Khối ngoại mua ròng NT2 và SSI nhưng bán ròng phần lớn các mã blue chip khác

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ thử thách lại các vùng hỗ trợ 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 83.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đang ở trạng thái quá bán ngắn hạn, nhưng mức độ rủi ro giảm giá vẫn còn rất lớn.