Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-03-2019 - Thị trường tăng nhẹ với PLX dẫn dắt

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của tất cả các chỉ số duy trì ở trạng thái Tích cực, trong đó tín hiệu của VNSmallcap khả quan hơn cả khi đã vượt lên phía trên dải Bollinger. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn cũng duy trì Tích cực ở các chỉ số, ngoại trừ VN30 chưa có sự thể hiện thực sự rõ ràng khi vẫn diễn biến quanh đường MA200 ngày.