Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-04-2016 - VNI chạm mức thấp nhất 6 tuần qua khi ngành năng lượng ảnh hưởng đến chỉ số - PLC, PNJ, CTG, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và có thể sẽ bước vào chu kỳ hồi phục kỹ thuật. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá dòng tiền có thể sẽ dịch chuyển vào mạnh nhóm cổ phiếu Largecaps khi nhiều cổ phiếu trong nhóm này đã về vùng giá hỗ trợ ngắn hạn.