Tin tức

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

Tin đấu giá
17/11/2015

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 07 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 07 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài : không có
  • Tổ chức trong nước : không có
  • Tổ chức nước ngoài : không có


Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua:

  • Cá nhân trong nước : 15.400.000 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần


Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 23/11/2015.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 24/11/2015.

Trân trọng.