Tin tức

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc

Tin đấu giá
25/07/2017

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 03 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài : Không có
  • Tổ chức trong nước : Không có
  • Tổ chức nước ngoài : Không có

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 103.000 cổ phần

  • Cá nhân trong nước : 103.000 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 01/08/2017