Tin tức

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tại CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

Tin đấu giá
05/01/2018

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 05 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 05 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài : Không có
  • Tổ chức trong nước : Không có
  • Tổ chức nước ngoài : Không có

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.431.120 cổ phần

  • Cá nhân trong nước : 1.431.120 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 09/01/2018

Trân trọng