Tin tức

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam

Tin đấu giá
16/01/2016

 • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 44.675.400 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 17 nhà đầu tư, tương ứng 49.727.700 cổ phần, trong đó:
  • Cá nhân trong nước: 12 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài: 0 nhà đầu tư
  • Tổ chức trong nước: 05 nhà đầu tư
  • Tổ chức nước ngoài: 0 nhà đầu tư

Trân trọng thông báo.