Tin tức

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Cần Thơ

Tin đấu giá
04/11/2015
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 29.130 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 2 nhà đầu tư, tương ứng 30.130 cổ phần, trong đó:
  • Cá nhân trong nước: 2 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài: 0 nhà đầu tư
  • Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư
  • Tổ chức nước ngoài: 0 nhà đầu tư


Trân trọng thông báo.

Nguồn: VCSC