Tin tức

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí

Tin đấu giá
11/12/2015

- Tên tổ chức có cổ phiếu bán đấu giá: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.960.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 1 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 NĐT.Trong đó:

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 7 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 8.100.000 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 05 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 6.140.000 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 1.960.000 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 260.000 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 111 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 2 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 111 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 106 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 106,66 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 03 NĐT.Trong đó:
  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 03 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.960.000 cổ phần

- Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 11/12/2015 đến 16 giờ ngày 17/12/2015

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 11/12/2015 đến ngày 17/052015

Trân trọng