Tin tức

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

Tin đấu giá
17/12/2015

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

- Số cổ phần chào bán: 30.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 15.300 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 06 nhà đầu tư

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 30.000 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 06 nhà đầu tư

- Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 06 nhà đầu tư

- Tổng số cổ phần chào bán thành công: 30.000 cổ phần

- Giá đấu bình quân thành công: 15.300 đồng/cổ phần

- Giá trúng cao nhất: 15.300 đồng/cổ phần

- Giá trúng thấp nhất: 15.300 đồng/cổ phần

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 459.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.