Tin tức

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

Tin đấu giá
27/11/2015

- Tên tổ chức có cổ phiếu bán đấu giá: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 14.926.185 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 11.100 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 NĐT.Trong đó:

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 07 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 15.400.000 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 07 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 15.400.000 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 3.000.000 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000.000 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 11.100 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 07 NĐT.Trong đó:
  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 07 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 14.926.185 cổ phần

- Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được theo mệnh giá: 149.261.850.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 25/11/2015 đến 16 giờ ngày 03/12/2015