Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
21/03/2018

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
 • Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...
 • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.672.444 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13,000 đ/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đ

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 6,672,444 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá Tài khoản nộp cọc đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 20/03/2018 - 10/04/2018

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 13/04/2018

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 10h00 

 17/04/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 18/04/2018 - 27/04/2018

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 19/04/2018 - 24/04/2018

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_NH Phuong Dong.doc
10. Bao cao tai chinh nam 2017 hop nhat cua OCB.pdf
11. Bao cao tai chinh nam 2017 rieng le cua OCB.pdf
12. Giay chung nhan so huu co phan OCB cua VCB.pdf
13. Dieu le OCB.pdf
2. Cong van 135 chap thuan chao ban cua NHNN.pdf
3. Giay chung nhan chao ban co phieu OCB ra cong chung UBCKNN cap.pdf
4. Ban cao bach chao ban co phan OCB.pdf
5. NQ 33 - 17.01.2018 - Phe duyet phuong an chao ban co phan OCB cua VCB.pdf
6. Giay DKKD cua OCB.pdf
7. Giay DKKD cua VCB_Giay phep DKKD lan 12.pdf
8. Bao cao tai chinh nam 2015 da KT cua OCB.pdf
9. Bao cao tai chinh nam 2016 da KT cua OCB.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc