Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu

Tin đấu giá
30/11/2018

1. Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
 • Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành văn hóa, điện ảnh, ...
 • Vốn điều lệ: 83.127.930.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.745.093 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.745.093 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.745.093 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 29/11/2018 - 19/12/2018

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 24/12/2018

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 10h00

 26/12/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h

 27/12/2018 - 02/01/2019

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 28/12/2018 - 04/01/2019 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia_CTCP Cong nghe va Truyen hinh.doc
2. Ban CBTT.pdf
3. Phe duyet phuong an.pdf
4. Xac nhan so cp.pdf
5 BCTC 2016.pdf
6. BCTC 2017.PDF
7. Dieu le.PDF
Danh sach cac Dai ly dau gia_CTCP Cong nghe va Truyen hinh.doc