Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Giao thông Long An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An sở hữu

Tin đấu giá
11/04/2018

1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Giao thông Long An
  • Địa chỉ: Số 10, Quốc lộ 1, Phường 5, TP. Tân An, Tỉnh Long An
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh nước sạch; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà các loại; ….
  • Vốn điều lệ: 18.468.909.000 (Mười tám tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm lẻ chín ngàn đồng)
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.210.491 cổ phần, chiếm 65,54% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 15,044 đ/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đ

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1,210,491 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 12/04/2018 - 03/05/2018

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 09/05/2018

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 11/05/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 12/05/2018 - 21/05/2018

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 14/05/2018 - 18/05/2018

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Giao thông Long An  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đình kèm:
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - Ban CBTT.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - CN SHCP.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - BCTC KT 2015.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - BCTC KT 2016.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - BCTC KT 2017.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - CV chap thuan cua UBCKNN.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - Dieu le CTCP.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - MAUDON.docx
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - GCN DKKD.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - QD 3108 dieu chinh QD 3599.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - QD 4211 vv gia khoi diem.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - QUYCHE DAUGIA.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - TB BAN DAU GIA.pdf
20180410_20180410 - CTCP GT LONG AN - QD 3599 De an tai co cau.pdf