Hỗ Trợ

Tôi muốn ủy quyền giao dịch thì cần làm những gì?

Khi muốn thực hiện uỷ quyền giao dịch chứng khoán, Quý Nhà đầu tư cần cung cấp các chứng từ sau:

1- Cá nhân:

Ủy quyền (UQ) cá nhân cho cá nhân (tải mẫu đơn:uy_quyen_ca_nhan_cho_ca_nhan.pdf)

  • 01 Bản sao CMND của người được UQ
  • 01 Giấy UQ cá nhân cho cá nhân (có công chứng)

2- Tổ chức:

Ủy quyền tổ chức cho nhân viên (tải mẫu đơn:uy_quyen_to_chuc_cho_nv.pdf)

  • 01 Bản sao CMND của người được UQ
  • 01 Giấy UQ tổ chức cho nhân viên