Hỗ Trợ

Quy định giao dịch chứng khoán sàn HNX


1. Thời gian giao dịch

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

Giờ Giao Dịch

Phương Thức Giao Dịch

Lệnh sử dụng (*)

9h00 - 11h30

Khớp lệnh liên tục I

LO, MTL, MOK, MAK

Được hủy/ sửa lệnh

11h30 - 13h00

Nghỉ giữa phiên

 

13h00 - 14h30

Khớp lệnh liên tục II

LO, MTL, MOK, MAK

Được hủy/ sửa lệnh

14h30 - 14h45

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

ATC, LO

Không được hủy/ sửa lệnh

14h45 - 15h00

Khớp lệnh sau giờ

PLO

Không được hủy/ sửa lệnh

9h00 - 11h30 & 13h00 - 15h00

Giao dịch thỏa thuận

Lệnh thỏa thuận

Đối với Trái phiếu: 

Phiên

Phương thức giao dịch 

Giờ giao dịch 

Loại lệnh giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục I

09h00-11h30

Lệnh giới hạn (LO)

Giao dịch thỏa thuận

09h00-11h30

Nghỉ giửa hai phiên sáng chiều

11h30-13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00-14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30-14h45

Giao dịch thỏa thuận

13h00-15h00

2. Phương thức khớp lệnh

a. Các loại lệnh giao dịch:

i. Lệnh giới hạn (LO)

 

 • Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc  tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

ii. Lệnh thị trường trên sàn HNX

 • Lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức gái mua cao nhất hiện có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục. Trong đó có 03 loại lệnh sau:
 • Lệnh MAK: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.
 • Lệnh MOK: Là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.
 • Lệnh MTL: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO

 

iii. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC):

 

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh
 • Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

 

 iv. Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

 

 • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

b. Phương thức giao dịch:

- Khớp lệnh định kì: Được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

 

 • Nguyên tắc xác định giá là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.
 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ không được sửa, hủy lệnh.

 

- Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

 

- Khớp lệnh thỏa thuận: Bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

 

Lưu ý: Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết / đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, các lệnh mua / bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận không được thực hiện cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

 

3. Nguyên tắc khớp lệnh

- Ưu tiên về giá: Các lệnh có mức giá tốt hơn (lênh mua với mức giá cao hơn, lệnh bán với mức giá thấp hơn) được ưu tiên thực hiện trước

- Ưu tiên về thời gian:

 

 • Lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch được nhập trước vào hệ thống được ưu tiên thực hiện trước.
 • Trong đợt khớp lệnh liên tục, nếu lệnh mua và bán thỏa mãn về giá (Giá mua ≥ Giá bán) thì mức giá khớp là mức giá của lệnh nhập vào hệ thống trước.

 

4. Đơn vị giao dịch và yết giá

a. Đơn vị giao dịch:

- Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

- Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 5.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF; không quy định đơn vị giao dịch.

- Giao dịch lô lẻ (từ 1 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) có thể được thực hiện thông qua khớp lệnh liên tục. Giao dịch lô lẻ, thỏa thuận không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu /chứng chỉ quỹ mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày.

- Đơn vị giao dịch trái phiếu: 1 trái phiếu.

 

b. Đơn vị yết giá:

 

Hình thức giao dịch

Cổ phiếu (Niêm yết)

Chứng chỉ quỹ ETF (Niêm yết) 

Trái phiếu (Niêm yết)

 Giao dịch khớp lệnh

 100 đồng

 1 đồng

1 đồng 

 Giao dịch thỏa thuận

 1 đồng

1 đồng

1 đồng

 

5. Giá tham chiếu và biên độ dao động giá

a. Giá tham chiếu:

 


 • Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó (là mức giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch gần nhất trước đó).
 • Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất. Nếu trong 3 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá để sử dụng làm giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) sẽ phải xác định lại giá tham chiếu.
 • Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF được hưởng cổ tức và /hoặc các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.
 • Giá tham chiếu sẽ không bị điều chỉnh trong các trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền (sau khi đã điều chỉnh theo các quyền khác – nếu có).
 • Trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do HNX quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.


b. Biên độ dao động giá: 

 • Biên độ dao động giá của cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ ETF trong ngày với chứng khoán niêm yết là ± 10%
 • Biên độ dao động giá là ± 30% so với giá tham chiếu được áp dụng trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết, ngày đầu tiên giao dịch trở lại đối với cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch, và với trường hợp trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, tách doanh nghiệp niêm yết.

- Giá trần / sàn:

 

 • Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
 • Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động)
 • Đối với cổ phiếu có mức giá trần/ sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động ± 10% nhưng giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:
 • Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
 • Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu - một đơn vị yết giá
 • Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng:
 • Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
 • Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu


6. Quy định thanh toán: 


Loại chứng khoán

Phong tỏa tiền/ chứng khoán

Thanh toán tiền

Thanh toán chứng khoán

Lệnh mua/ bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF

Từ T+0 đến trước 13h00 ngày T+2

Trước 13h00 ngày T+2 

Trước 13h00 ngày T+2

Ghi chú:

T: là ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Phong tỏa tiền đối với lệnh mua, phong tỏa cổ phiếu đối với lệnh bán.

Thanh toán tiền: ghi giảm/tăng tiền trên tài khoản KH mua/bán cổ phiếu.

Thanh toán cổ phiếu: ghi giảm/tăng cổ phiếu trên tài khoản KH bán/mua cổ phiếu.

7. Đặt lệnh giao dịch: 

 • Được phép đặt đồng thời cả lệnh mua và lệnh bán cùng một loại chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục. (Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính). ** Lưu ý: Lệnh đồng thời mua bán cùng một loại chứng khoán cùng một chủ tài khoản giao dịch không được khớp chính lệnh của mình.

Ví dụ: Trong phiên liên tục, cùng một chủ tài khoản mua cổ phiếu HPG giá 10 và bán HPG giá 10 cùng một thời điểm và khớp đúng lệnh của nhà đầu tư đó thì sẽ là lỗi.

 • Không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán tại đợt giao dịch trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực. 

 

8. Hủy, sửa lệnh giao dịch khớp lệnh:

 

 • Sửa giá, khối lượng hoặc hủy lệnh chỉ diễn ra trong phiên khớp lệnh định kỳ. Và chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
 • Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:
  • Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng;
  • Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá.
 • Các loại lệnh không được phép sửa, hủy trong toàn bộ phiên khớp lệnh định kỳ .

9. Hủy, sửa lệnh giao dịch thỏa thuận:

 • Lệnh giao dịch thỏa thuận đã được thực hiện trên hệ thống giao dịch không được phép hủy bỏ.
 • Trong trường hợp nhập sai giao dịch thỏa thuận, Thành viên được phép sửa giao dịch thỏa thuận theo quy trình sửa lỗi giao dịch thỏa thuận do SGDCK ban hành.

-----------------------------------------------------------------

Các quy định giao dịch chứng khoán mới nhất nhà đầu tư có thể tham khảo thêm tại:

Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 

Quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 về việc ban hàng quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Quyết định 30/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 08 năm 2022 về việc ban hàng quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  

Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán; 

Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20 tháng 08 năm 2021 ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại VSD thay thế Quy chế hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 18.12.2015;

Quyết định số 110/QĐ-VSD ngày 19 tháng 08 năm 2022 ban hành quy chế Thành viên lưu ký tại VSD thay thế Quy chế Thành viên lưu ký ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-VSD ngày 23.8.2021.

Powered by Froala Editor