Hỗ Trợ

Làm thế nào để tôi sử dụng chứng quyền vào giao dịch?

Chứng quyền có bảo đảm mang đến nhiều cơ hội trong giao dịch bao gồm đòn bẩy, phòng ngừa rủi ro (hedging), lợi thế tiền mặt và sự đa dạng hóa danh mục đầu tư.