Hỗ Trợ

Tra cứu thông tin tài khoản chứng khoán

VCI MOBILE
VCI MOBILE S

Thông tin tài khoản

Chức năng này cho phép nhà đầu tư theo dõi thông tin của từng tiểu mục bao gồm: số dư tiền, danh sách mã chứng khoán sở hữu, thông tin công nợ, và thông tin về quyền. Cách thức mở thao tác như sau: 

I- Số dư tài khoản chi tiết

Để tra cứu thông tin chi tiết về tài khoản đang giao dịch, NĐT truy cập vào "Tùy chọn khác" - "Số dư tài khoản chị tiết"


Các thông tin cần thiết sẽ thể hiện:II- Số dư chứng khoán

Để tra cứu thông tin chi tiết về số dư chứng khoán đang năm giữ trên tài khoản, NĐT truy cập vào "Tùy chọn khác" - "Số dư chứng khoán"


NĐT có thể chọn đặt lệnh bán tại màn hinh kiểm tra số dư chứng khoán mà mình đang có, bằng cách chọn vào nút "Bán" đầu dòng mỗi chứng khoán. Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình đặt lệnh cho NĐT.III- Số dư tài khoản

Để tra cứu thông tin chi tiết về số dư tài sản và tiền mặt đang năm giữ trên tài khoản, NĐT truy cập vào "Tùy chọn khác" - "Số dư tài khoản"
IV- Sao kê giao dịch

NĐT có thể tra cứu toàn bộ các giao dịch thanh toán: cắt tiền mua, thanh toán tiền bán, cổ tức, vay nợ, thu nợ, thanh toán quyền, tiền gửi/rút,.. bằng cách truy cập “Tùy chọn khác" -  "Sao kê GD"