Hỗ Trợ

Hướng dẫn lệnh Hủy/Sửa

VCI MOBILE
VCI MOBILE S
V-PRO
V-WEB

Lưu ý:

  1. Việc sửa lệnh chỉ hợp lệ trên sàn HNXUpcom và không được phép thực hiện trong phiên ATC. HSX chỉ cho phép hủy lệnh ( không được phép sửa lệnh) nhưng không thực hiện trong phiên ATO/ATC. (Tìm hiểu thêm qui định GD HOSE / HNX & Upcom)
  2. Chỉ có thể sửa giá và khối lượng cho những lệnh chưa khớp. 


Hướng dẫn Hủy/ Sửa lệnh trên VCI Mobile

Nhà đầu tư vào chọn "Tùy chọn khác" tại Task Menu và chọn chức năng "Lịch sử đặt lệnh" 

Tại màn hình "Lịch sử đặt lệnh", nhà đầu tư có thể chọn: (1) Chưa khớp lệnh hôm nay, (2) Lệnh dừng, (3) Lệnh đặt trước, để tiến hành hủy sửa lệnh.1 - Sửa lệnh

Bước 1: Tại màn hình "Lịch sử đặt lệnh", nhà đầu tư có thể chọn: (1) Chưa khớp lệnh hôm nay, (2) Lệnh dừng, (3) Lệnh đặt trước, để tiến hành sửa lệnh tương ứng.

Bước 2: chọn lệnh muốn sửa
Bước 3: nhấn vào biểu tượng bút chì "" để chuyển sang màn hình sửa lệnh

Bước 4: Sửa thông tin giá, khối lượng. Nếu là lệnh dừng thì có thể sửa thêm ngày hiệu lực của lệnh.

Bước 5: Nhấn nút "Sửa lệnh mua" hoặc "Sửa lệnh bán" để hoàn thành sửa lệnh

Bước 6: "Xác nhận" trên màn hình pop-up để xác nhận lệnh sửa hoặc "Hủy" nếu thay đổi ý định.2- Hủy lệnh

Bước 1: Tại màn hình "Lịch sử đặt lệnh", nhà đầu tư có thể chọn: (1) Chưa khớp lệnh hôm nay, (2) Lệnh dừng, (3) Lệnh đặt trước, để tiến hành hủy lệnh tương ứng.

Bước 2: chọn lệnh muốn Hủy

Bước 3: nhấn vào biểu tượng bút chì "" để chuyển sang màn hình hủy lệnh


Bước 4: Nhấn nút "Hủy lệnh mua" hoặc "Hủy lệnh bán" để hủy lệnh 

Bước 5: "Xác nhận" trên màn hình pop-up để xác nhận lệnh hủy hoặc "Hủy" nếu thay đổi ý định.