Hỗ Trợ

Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ

VCI MOBILE
VCI MOBILE S

Khi nào thì nhà đầu tư (NĐT) cần thực hiện thao tác chuyển chứng khoán nội bộ giữa các tiểu khoản tài khoản? Do nhu cầu tăng tài sản ký quỹ cho tiểu khoản -01 (TK ký quỹ), hoặc chỉ để dễ dàng quản lý các cổ phiếu được ký quỹ và không được ký quỹ.v.v....

Để chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản (-00 tài khoản thường, -01 tài khoản ký quỹ), nhà đầu tư thực hiện theo các bước:

Bước 1: Truy cập “Tùy chọn khác” - chọn “Chuyển khoản chứng khoán”


Bước 2: Chọn mã chứng khoán muốn chuyển khoản và nhấp nút “Chuyển”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Chuyển khoản chứng khoán:


Bước 3: Chọn   “Tài khoản nhận”

Bước 4: Nhập số lượng chứng khoán cần chuyển hoặc nhấp vào số lượng hiển thị ở mục “KL khả dụng”, hệ thống sẽ sao chép số lượng xuống phầ  “Số  lượng” . Lưu ý số lượng CK chuyển không được lớn hơn  KL khả dụng.

Nhập số lượng giới hạn hoặc nhấp vào số lượng hiển thị ở mục “Khả năng hạn chế chuyển nhượng”, hệ thống sẽ sao chép số lượng xuống phần  “Số  lượng HCCN”. Lưu ý số lượng CK giới hạn chuyển không được lớn hơn  khả năng hạn chế chuyển nhượng.

Bước 5: Nhập “Ghi chú”. Phần này không bắt buộc.

Bước 6: Nhấ  “Chuyển” để hoàn tất

Giao dịch vừa tạo sẽ  được hiển thị ở phần  “Lịch sử giao dịch”. NĐT có thể theo dõi trạng thái giao dịch cũng như xem lại lịch sử các giao dịch trước đó