Hỗ Trợ

Đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản tiền

Nhà đầu tư có thể rút tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng cá nhân của chính mình. (Tham khảo thao tác online)

Để đăng ký mới hoặc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản tiền, nhà đầu tư tải file TKNH 2021.pdf điền đầy đủ thông tin và gửi về cho Môi giới VCSC hỗ trợ tài khoản.

Lưu ý: Một nhà đầu tư đăng ký tối đa 2 tài khoản ngân hàng để rút chuyển tiền.