Hỗ Trợ

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN T+14

Bằng việc xác nhận đăng ký sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 thông qua Hệ Thống, Khách Hàng chấp nhận các điều kiện và điều khoản về việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 như được nêu dưới đây: Điều 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Thỏa Thuận này, các từ ngữ được viết hoa dưới đây có nghĩa như sau: 

Bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện” có nghĩa như được quy định tại Mục B của phần “XÉT RẰNG” của Thỏa Thuận này. 

Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14” có nghĩa là dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán mà VCSC cung cấp cho Khách Hàng đã mở tài khoản tại VCSC trên cơ sở dịch vụ ký quỹ chứng khoán mà Khách Hàng đã đăng ký sử dụng theo Hợp Đồng Mở Tài Khoản, với mức lãi suất, thời hạn vay và các điều kiện khác về dịch vụ được quy định cụ thể tại Thỏa Thuận này.

Điều Kiện Giao Dịch Ký Quỹ” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện giao dịch ký quỹ chứng khoán được quy định tại Phần D của Bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện.

Giao Dịch Ký Quỹ T+14” có nghĩa là giao dịch mà Khách Hàng mua chứng khoán trong danh mục chứng khoán được phép ký quỹ tại VCSC bằng tiền vay từ VCSC theo Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14, với mức lãi suất, thời hạn vay và các điều kiện khác được quy định cụ thể tại Thỏa Thuận này.    

Hệ Thống” có nghĩa như được quy định tại Điều 1.26 của Điều Kiện Giao Dịch Ký Quỹ. 

Hợp Đồng Mở Tài Khoản” có nghĩa như được quy định tại Mục A của phần “XÉT RẰNG” của Thỏa Thuận này.

Khoản Vay Ký Quỹ T+14” có nghĩa là khoản tiền mà VCSC cho Khách Hàng vay để thực hiện Giao Dịch Ký Quỹ T+14. 

Lãi Vay” có nghĩa là lãi vay phát sinh đối với mỗi Khoản Vay Ký Quỹ T+14, được xác định theo quy định tại Điều 3.1 của Thỏa Thuận này.

Ngày Giải Ngân” có nghĩa như được quy định tại Điều 3.1 của Hợp Đồng này.

 “Tài Khoản Giao Dịch” có nghĩa như được quy định tại Điều 1.1 Phần B. Các điều khoản và điều kiện về mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện. 

“Tài khoản giao dịch cho vay ký quỹ T+14” : là tài khoản phụ được mở từ Tài khoản giao dịch của khách hàng. Tài khoản phụ dành cho giao dịch cho vay ký quỹ T+14 được xác định là tài khoản phụ số 03 (sub 03) của tài khoản giao dịch. 

Thời Hạn Vay” có nghĩa như được quy định tại Điều 2 của Thỏa Thuận này.Điều  2. THỜI HẠN VAY KÝ QUỸ T+14

Thời hạn vay ký quỹ đối với mỗi Khoản Vay Ký Quỹ T+14 là 15 (mười lăm) ngày, được tính từ và bao gồm ngày mà Khách Hàng thực hiện Giao Dịch Ký Quỹ T+14 (được xác định là ngày T) cho đến và bao gồm ngày T+14 (“Thời Hạn Vay”).  Điều  3. NGÀY GIẢI NGÂN, CÁCH TÍNH LÃI VÀ LÃI VAY

3.1. Ngày giải ngân cho vay và cách tính lãi 

VCSC áp dụng ngày giải ngân cho vay và bắt đầu tính Lãi Vay đối với các Khoản Vay Ký Quỹ T+14 là ngày làm việc kế tiếp của ngày mà Khách Hàng thực hiện lệnh Mua trên tài khoản giao dịch cho vay ký quỹ T+14 .

3.2. Lãi suất đối với các Khoản Vay Ký Quỹ T+14 như sau:

Thời gian áp dụng

Mức lãi suất áp dụng

Bắt đầu từ và bao gồm Ngày Giải Ngân cho đến và bao gồm ngày T+7

6%/năm

Bắt đầu từ và bao gồm ngày T+8  cho đến và bao gồm ngày T+14

15%/năm

3.3. Lãi Vay được tính và xác định theo công thức sau: 

            Lãi Vay = S x [(6% x A) + (15% x B)]/365

Trong đó:

            “S” là Khoản Vay Ký Quỹ T+14.

A” là số ngày phát sinh Lãi Vay trong khoảng thời gian kể từ và bao gồm Ngày Giải Ngân cho đến và bao gồm ngày T+7. 

B” là số ngày phát sinh Lãi Vay trong khoảng thời gian kể từ và bao gồm ngày T+8  cho đến ngày thanh toán gốc.Điều  4. THANH TOÁN KHOẢN VAY KÝ QUỸ T+14

4.1. Khách Hàng được quyền thanh toán Khoản Vay Ký Quỹ T+14 và Lãi Vay phát sinh vào bất kỳ thời điểm nào trong Thời Hạn Vay, chậm nhất vào ngày cuối cùng của Thời Hạn Vay (ngày T+14) trừ trường hợp được quy định tại Điều 4.2 của Thỏa Thuận này. Các Khoản Vay Ký Quỹ T+14 không được gia hạn Thời Hạn Vay.

4.2. Trong trường hợp ngày T+14 không phải là ngày làm việc theo quy định của pháp luật thì Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán Khoản Vay Ký Quỹ T+14 và Lãi Vay phát sinh vào ngày làm việc gần nhất trước ngày T+14. Khi đó, Lãi Vay được tính trên số ngày vay thực tế, bắt đầu từ và bao gồm Ngày Giải Ngân cho đến và bao gồm ngày Khách Hàng thanh toán toàn bộ Khoản Vay Ký Quỹ T+14, theo quy định tại Điều 3.3 của Thỏa Thuận này.

4.3. Trường hợp Khách Hàng không thanh toán Khoản Vay Ký Quỹ T+14 đúng thời hạn được quy định tại Điều 4.1 và Điều 4.2 nêu trên, kể từ ngày T+15, VCSC có quyền ngay lập tức ngừng cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ và xử lý các tài sản thế chấp của Khách Hàng (bao gồm tất cả các tài sản có tại Tài khoản giao dịch thông thường và Tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách Hàng) để thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với Khoản Vay Ký Quỹ T+14 theo quy định tại Điều Kiện Giao Dịch Ký Quỹ và quy định của pháp luật. Nếu số tiền thu được sau khi xử lý các tài sản thế chấp của Khách Hàng không đủ để thanh toán toàn bộ Khoản Vay Ký Quỹ T+14, Lãi Vay và các khoản chi phí khác liên quan đến Khoản Vay Ký Quỹ T+14 (nếu có) thì Khách Hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn thiếu cho VCSC và việc thu hồi khoản tiền còn thiếu được thực hiện theo quy định tại Điều 6.3 của Điều Kiện Giao Dịch Ký Quỹ.

4.4. Khách Hàng đồng ý rằng Hệ Thống sẽ tự động thanh toán Khoản Vay Ký Quỹ T+14, Lãi Vay và các khoản chi phí khác liên quan đến Khoản Vay Ký Quỹ T+14 (nếu có), mà không cần phải có bất kỳ sự chấp thuận nào từ Khách Hàng.Điều  5. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ BỘ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Trừ trường hợp được quy định khác đi tại Thỏa Thuận này, các điều kiện và điều khoản áp dụng đối với các Giao dịch ký quỹ được quy định tại Điều Kiện Giao Dịch Ký Quỹ và các quy định chung tại Bộ Các Điều Kiện Và Điều Khoản sẽ được áp dụng đối với các Giao Dịch Ký Quỹ T+14 phát sinh theo Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy định về: 

 1. Việc đáp ứng điều kiện về tỷ lệ ký quỹ duy trì, tỷ lệ vay, hạn mức cho vay;
 2. Các điều kiện sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ;
 3. Phương thức giải ngân và ghi nhận nợ;
 4. Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung;
 5. Việc xử lý tài sản thế chấp; 
 6. Chống gian lận và thiệt hại; 
 7. Cam đoan và bảo đảm của Khách Hàng và VCSC;
 8. Việc ngừng cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ;
 9. Hoàn tất và thanh lý;
 10. Việc điều chỉnh vấn đề khác trong quá trình sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ (như phương thức giải quyết khi có tranh chấp phát sinh; các rủi ro, thiệt hại có thể phát sinh và chi phí Khách Hàng phải thanh toán…). Điều  6. HÌNH THỨC VÀ HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

6.1. Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng Khách Hàng đã tìm hiểu và biết được đầy đủ thông tin về Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14, đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này. 

6.2. Bằng việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch để thao tác trên Hệ Thống, Khách Hàng xác nhận đồng ý và chấp thuận toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này. Khách Hàng tự nguyện sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Khách Hàng để giao kết Thỏa Thuận này dưới hình thức điện tử, hiểu và chấp nhận rằng hình thức này có giá trị pháp lý như hình thức văn bản. Khách Hàng cam kết không khiếu kiện, phản đối liên quan đến hình thức của Thỏa Thuận này. 

6.3. Sau khi Khách Hàng xác nhận đồng ý với Thỏa Thuận này, VCSC có quyền xem xét việc chấp thuận yêu cầu của Khách Hàng trong thời hạn 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày Khách Hàng gửi yêu cầu qua Hệ Thống. Trường hợp VCSC đồng ý giao kết Thỏa Thuận với Khách Hàng, VCSC sẽ gửi thông báo xác nhận việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 cho Khách Hàng thông qua email hoặc Hệ Thống của VCSC hoặc các phương tiện điện tử khác. 

6.4. Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng xác nhận đồng ý và VCSC đã đồng ý giao kết Thỏa Thuận với Khách Hàng theo Điều 6.3 trên đây. Thỏa Thuận này sẽ được lưu trữ tại Hệ Thống của VCSC. 

6.5. VCSC được quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 trong các trường hợp sau:

 1. Các trường hợp được quy định tại Điều 10 của Điều Kiện Giao Dịch Ký Quỹ;
 2. Hết hạn mức cho vay đối với Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 hoặc VCSC ngừng cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14, theo quyết định của VCSC tại từng thời điểm;
 3. Trường hợp được quy định tại Điều 4.3 của Thỏa Thuận này;
 4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Khi xảy ra trường hợp được nêu tại Điều 6.5(ii) nêu trên, VCSC sẽ thông báo cho Khách Hàng về việc ngừng cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 trước tổi thiểu 01 (một) ngày làm việc so với ngày thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ theo quyết định của VCSC. Điều  7. THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ T+14

7.1. VCSC sẽ đăng tải các thông tin liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 tại website của VCSC (www.vcsc.com.vn). VCSC có thể sửa đổi và/hoặc hủy bỏ bất kỳ nội dung nào liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 miễn là nội dung này được cập nhật tại website của VCSC và/hoặc được thông báo cho Khách Hàng thông qua email hoặc Hệ Thống của VCSC hoặc các phương tiện điện tử khác trước ngày áp dụng việc sửa đổi và/hoặc hủy bỏ nội dung đó. 

7.2. Các thay đổi của VCSC theo quy định tại Điều 7.1 của Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực theo thông tin được đăng tải trên website của VCSC và/hoặc thông báo mà VCSC đã gửi cho Khách Hàng theo quy định tại Điều 7.1 nêu trên. Để làm rõ, các thay đổi (nếu có) sẽ không áp dụng đối với các Giao Dịch Ký Quỹ T+14 đã thực hiện trước thời điểm các thay đổi đó có hiệu lực áp dụng. 

7.3.  Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận và đồng ý với các sửa đổi và/hoặc hủy bỏ liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ T+14 trong trường hợp việc thay đổi của VCSC đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 7.1 nêu trên.
Powered by Froala Editor