Dịch vụ

Ngân hàng đầu tư


Chúng ta đang đi qua giai đoạn mà các ngân hàng đầu tư phải thực sự song hành cùng doanh nghiệp trong việc tư vấn và chủ động cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả nhất phù hợp với sự phát triển của bản thân doanh nghiệp, thậm chí trước cả khi họ nhận ra nhu cầu đó.
Dẫn đầu thị trường M&A và ECM
11 NĂM LIỀN NHẬN GIẢI THƯỞNG CỦA ALPHA SOUTHEAST ASIA

| Nhà tư vấn thương vụ M&A từ Quỹ Đầu tư cổ phần tư nhân hậu thuẫn tốt nhất Đông Nam Á 
| Ngân hàng đầu tư và Nhà M&A tốt nhất

1. Nhà tư vấn huy động vốn tốt nhất Việt Nam (Best Equity House in Vietnam) 2020 - Alpha Southeast Asia
2. Thương vụ M&A trong nước tốt nhất năm (Best Domestic M&A Deal of the Year, Vietnam) 2020 - Alpha Southeast Asia
3. Đơn vị M&A tiêu biểu nhất thị trường Việt Nam năm 2020 (Most Improved M&A House in Vietnam 2020) - Alpha Southeast Asia

6 NĂM LIỀN NHẬN GIẢI THƯỞNG CỦA FINANCE ASIA
| Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam
4. Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam (Best Investment Bank in Vietnam) 2020 – Finance Asia
5. Nhà tư vấn huy động vốn tốt nhất Việt Nam (Best ECM House in Vietnam) 2020 – Finance Asia

1 NĂM NHẬN GIẢI THƯỞNG CỦA EUROMONEY
| Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam
VCSC là đơn vị tư vấn cho các công ty niêm yết hàng đầu


VCSC là đơn vị tư vấn cho các công ty niêm yết hàng đầu