Danh Mục Giao Dịch Ký Quỹ

Điều chỉnh tỷ lệ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

14-12-2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo điều chỉnh tỷ lệ danh mục được phép giao dịch ký quỹ các mã chứng khoán sau:

STT Mã CK Tỷ lệ cho vay Hạn mức
1 CEO 20%  
2 DIC 20%  
3 DXG 35%  
4 HCM 40%  
5 HT1 40%  
6 HVG 20%  
7 MWG 50%  
8 NAF 20% Tối đa 10 tỉ
9 PVT 30% Tối đa 15 tỉ
10 STB 20%  
11 TNG 30%  
12 VCG 30%  
13 VHC 40%  
14 VPH 20%  

 Trân trọng