Trung tâm phân tích
Quay lại

VST - MUA - Giá mục tiêu 32.000 đồng - Cập nhật

Chúng tôi thực hiện báo cáo cập nhật đối với Công ty Cổ phần Vận tải & Thu ê tàu biển Việt Nam (VST) và đưa ra khuyến nghị MUA cho mục đích đầu tư ngắn và trung hạn, mức giá mục tiêu là 32.000 đồng/cp, tương ứng với P/E 2010 là 7,7x và EV/EBITDA là 5,5x.