Trung tâm phân tích
Quay lại

VCB - THÊM VÀO - Chuẩn bị đà tăng trưởng - Báo cáo chi tiết

Chuẩn bị đà tăng trưởng: Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho ngân hàng Vietcombank (VCB) với khuyến nghị THÊM VÀO và giá mục tiêu 32.300 đồng.