Trung tâm phân tích
Quay lại

VCB - NIM, tăng trưởng cho vay bù đắp cho một quý kết quả không thuận lợi - Báo cáo KQKD

VCB đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021 với TOI là 28,6 nghìn tỷ đồng (+ 24,2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 10,9 nghìn tỷ đồng (+ 23,6% YoY), lần lượt đạt 49,4% và 46,5% dự báo cả năm 2021 của chúng tôi . LNST tăng chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 23,7% YoY, (2) thu nhập từ phí thuần (pure NFI) (bao gồm phí tiếp cận) tăng 69,3% YoY, (3) lãi từ giao dịch ngoại hối tăng 5,2% YoY và ( 4) thu nhập khác thuần tăng 3,5% YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi (1) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 18,5% YoY và (2) chi phí dự phòng tăng 37,2% YoY. Trên cơ sở hằng quý, VCB báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS quý 2 năm 2021 giảm 14,2% YoY do (1) thu nhập từ phí thuần (pure NFI) giảm 62,9% YoY, (2) OPEX tăng 51,7% YoY (từ mức cơ sở thấp trong quý 2 năm 2020), và (3) chi phí dự phòng tăng 73,7% YoY. Với tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam cùng với chương trình cắt giảm lãi suất cho vay mới của VCB vào 6 tháng cuối năm 2021 nhằm hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm dự báo lợi nhuận hiện tại của chúng tôi đối với VCB, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Powered by Froala Editor