Trung tâm phân tích
Quay lại

VCB - NẮM GIỮ - Cập nhật ĐHCĐ và đi thăm Ngân hàng VCB - Cập nhật

Kết quả 2011 – Trong năm 2011, VCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.697 tỷ đồng (+2,3% so với năm ngoái). Hoạt động kinh doanh chính duy trì mức tăng trưởng vững chắc gồm: thu nhập lãi ròng (+52,2%), doanh thu từ phí & dịch vụ (+6,7%), kinh doanh ngoại hối (+110%), và đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết (+104%). Tuy nhiên, dự phòng năm 2011 tăng 151% do dùng nguồn dự phòng để xử lý nợ xấu 3.800 tỷ đồng.