Trung tâm phân tích
Quay lại

TCB [MUA +66,9%] - Chờ đợi bản sửa đổi quy định cho trái phiếu doanh nghiệp - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 8,2% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) xuống còn 64.100 đồng/CP nhưng vẫn giữ nguyên khuyến nghị MUA 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do định giá thấp hơn đến từ cả hai phương pháp thu nhập thặng dư và P/B mục tiêu, do (1) dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi giảm 2,7% và (2) dự báo chi phí vốn chủ sở hữu của chúng tôi tăng từ 12,5% lên 13,0%. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 2,6% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 xuống còn 21,7 nghìn tỷ đồng (+20,3% YoY) so với dự báo trước đó của chúng tôi do (1) thu nhập từ lãi (NII) giảm 2,8% với NIM giảm 7 điểm cơ bản, và chúng tôi điều chỉnh giảm giả định tăng trưởng tín dụng từ 22,8% xuống còn 17,7% - chủ yếu điều chỉnh giảm số dư trái phiếu doanh nghiệp – và (2) thu nhập phí ròng (NFI) giảm 2,9% do điều chỉnh giảm phí từ hoạt động bảo lãnh và môi giới chứng khoán giảm, được bù đắp một phần bởi chi phí dự phòng giảm 23,9%.

Powered by Froala Editor