Trung tâm phân tích
Quay lại

SBT - MUA - Tiếp tục hoạt động hiệu quả - Cập nhật

Chúng tôi tăng mức định giá mục tiêu theo DCF từ 14.200 đồng lên 17.500 đồng cho mỗi cổ phiếu SBT, ghi nhận việc công ty có thể mở rộng nguồn nguyên liệu hơn dự kiến, từ đó giúp tăng mạnh khả năng sản xuất.