Trung tâm phân tích
Quay lại

REE - KHÔNG KN - Đặt mục tiêu khiêm tốn cho năm 2012 - Cập nhật ĐHCĐ

Theo báo cáo của công ty, doanh thu năm tài chính 2011 đạt 1.810 tỷ đồng (+0,1% Y-o-Y) và lợi nhuận ròng đạt 514 tỷ đồng (+41,7% Y-o-Y). Trong đó, hoạt động đầu tư đóng góp 42% tổng lợi nhuận ròng.