Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Xu hướng tăng ngắn hạn được củng cố rõ ràng hơn

Thị trường tăng điểm mạnh trên cả hai chỉ số với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 ngày. Cả hai chỉ số tăng trên các mức 380 và 51.5 cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn được củng cố rõ ràng hơn.