Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI: thông số ngắn hạn và trung hạn tiếp tục cải thiện.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VN-Index đóng cửa tăng 0,80% hay 2,75 điểm lên 347,43, trên ngưỡng MUA ngắn hạn. Đà tăng chủ yếu nhờ MSN và BVH đóng góp 1,88 và 1,18 điểm tương ứng. VIC lấy đi 1,07 điểm của chỉ số. Chúng tôi đang chờ chỉ số đóng cửa trên điểm MUA 346,57 trước khi thay đổi bậc dự báo và bổ sung khuyến nghị ngắn hạn và trung hạn. Hiện tại, chúng tôi khuyến nghị KLS cho ngắn hạn và FPT, MSN là khuyến nghị thận trọng cho trung hạn. DHG đã xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn trong