Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Tiếp tục chờ đợi... nhưng giữ GAS và MSN

Chỉ số VNI đóng cửa giảm 0,73% hay 3,07 điểm, tại ngưỡng 419,3 điểm. Cả đường xung lượng ngắn hạn lẫn chỉ báo xu hướng cho thấy việc kiểm tra các ngưỡng thấp hơn là hoàn toàn có thể. Như chúng tôi đã đề cập trong Báo cáo tháng sáu, các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo có thể là 410 điểm, tức ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 50% và mốc tâm lý 400 điểm. Đối với các giao dịch ngắn hạn, chúng tôi hiện vẫn chờ đợi.